Politika vračil
 
Če z vašim nakupom niste stoodstotno zadovoljni, vam bomo v roku 14 dni od datuma nakupa v celoti povrnili stroške vašega naročila, razen stroškov registracije domene, ssl certifikatov in kakršnih koli zunanjih storitev pri nas. Pozor: povračilo ne velja za storitve gostovanja in e-pošte, za katere je že dodeljen prostor na strežnikih, naših ali naših dobaviteljih, za kupljeno in že plačano periodičnost.
 
Refund Policy
 
If you are not 100% satisfied with your purchase, within 14 days from the purchase date, we will fully refund the cost of your order, except for the cost of domain registration, ssl certificates and any external service from us. Attention: the refund does not apply to the services of hosting and email for which has already been allocated space on the servers, ours or our suppliers, to the periodicity purchased and already paid.
 
Clausole di rimborso
 
Se non siete al 100% soddisfatti del vostro acquisto, entro 14 giorni dalla data di acquisto, rimborseremo completamente il costo del vostro ordine, con l'eccezione dei costi di registrazione dei domini, certificati ssl, e ogni servizio a noi esterno. Attenzione: il rimborso non si applica per i servizi di hosting ed email per il quale è già stato attribuito lo spazio sui server, nostri o dei nostri fornitori, per la periodicità acquistata e già corrisposta.